Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

1.1 BijlesNederland: de website www.bijlesnederland.nl, haar functionaliteiten en het BijlesNederland-team.

1.2 Website: de website www.bijlesnederland.nl.

1.3 Dienst: de dienstverlening die door BijlesNederland wordt aangeboden door middel van de Website, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Bijleszoekers en Bijlesgevers in contact met elkaar kunnen komen omtrent bijles en bijles gerelateerde zaken.

1.4 Advertentie: een advertentie op de Website waarin een oproep wordt geplaatst door een Bijleszoeker met de intentie het vinden van bijles.

1.5 Account: de mogelijkheid om gebruik te maken van alle Diensten die door BijlesNederland worden aangeboden.

1.6 Gebruiker: eenieder die gebruikmaakt van de Website.

1.7 Bijleszoeker: de persoon die een Advertentie op de Website plaatst met als intentie bijles te vinden.

1.8 Bijlesgever: de persoon die zich registreert op de Website met als intentie het aanbieden van bijlesactiviteiten middels zijn Account.

1.9 Profiel: de profielpagina is een pagina op de Website met een overzicht van contactgegevens, referenties en expertises van de Bijlesgever of Bijleszoeker. Geregistreerde Gebruikers zullen zelf verantwoordelijk zijn voor het aanvullen, actualiseren en vernieuwen van het Profiel.

1.10 Reactie: een geplaatste reactie van een Gebruiker op een Advertentie of een blog artikel.

1.11 Overeenkomst: de overeenkomst tussen BijlesNederland en Gebruiker met betrekking tot de Dienst.

Artikel 2 - Algemeen

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere Overeenkomst tussen Gebruiker en BijlesNederland waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 BijlesNederland is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden aan te passen of aan te vullen.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 - Dienstverlening

3.1 BijlesNederland is een website waarop Bijlesgevers bijles gerelateerde diensten kunnen aanbieden, of waarop Bijleszoekers bijles gerelateerde diensten kunnen zoeken. Bijlesgevers doen dit door middel van het aanmaken van een Profiel, waarmee zij de mogelijkheid hebben te reageren op Advertenties. Bijleszoekers doen dit door het plaatsen van Advertenties middels de mogelijkheden van de Website. Vervolgens kan het contact tussen beiden voortgezet worden buiten de Website om.

3.2 Bijlesgever en Bijleszoeker moeten zelf afspraken maken over de dienstverlening. BijlesNederland is hier niet bij betrokken en draagt dan ook geen verantwoordelijkheid.

3.3 Nadat Bijleszoeker en Bijlesgever contactgegevens uitgewisseld hebben, zal het contact gelegd worden buiten BijlesNederland om. BijlesNederland zal hier niet bij betrokken zijn, BijlesNederland biedt slechts het platform waarop het contact tussen Bijleszoeker en Bijlesgever tot stand kan komen. BijlesNederland is dan ook niet aansprakelijk voor de aard van het contact tussen beiden.

3.4 De primaire en enige zorg van BijlesNederland is die voor de Website en dat deze gevrijwaard blijft van niet gewenste of ongepaste communicatie.

Artikel 4 - Aansprakelijkheid

4.1 BijlesNederland is niet aansprakelijk voor miscommunicaties tussen Bijlesgever en Bijleszoeker, en draagt dan ook geen verantwoording voor een mogelijk misverstand dat hier uit kan voortkomen.

4.2 BijlesNederland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Bijleszoeker is uit gegaan van door de Bijlesgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid te wijten is aan BijlesNederland.

4.3 BijlesNederland is niet aansprakelijk voor de gedragingen van Bijlesgever en Bijleszoeker.

4.4 De Bijlesgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die getoond wordt.

4.5 Wederpartij vrijwaart BijlesNederland voor eventuele aanspraken van derden, die schade lijden en welke aan wederpartij toerekenbaar is.

4.6 De Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Alle informatie op de site met betrekking tot de Advertenties is afkomstig van Bijlesgevers of Bijleszoekers. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. BijlesNederland draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de geplaatste Advertenties.

4.7 Advertenties met discriminerende of aanstootgevende uitingen, of teksten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken, worden verwijderd of op non-actief gezet.

4.8 Nadat Bijleszoeker aan Bijlesgever de contactgegevens heeft verstrekt zal Bijlesgever zelf het contact leggen met Bijleszoeker. BijlesNederland zal niet het contact leggen maar slechts de mogelijkheid bieden om het contact tot stand te brengen. BijlesNederland is in geen geval aansprakelijk als Bijlesgever niet reageert of op ongewenste wijze reageert.

4.9 BijlesNederland behoudt zich het recht om een Advertentie of Profiel te wijzigen, verwijderen of tijdelijk stop te zetten zonder opgaaf van reden.

4.10 BijlesNederland is niet aansprakelijk voor misverstanden, of misstanden die te maken hebben met de betaling van de overeengekomen bijles tussen Bijlesgever en Bijleszoeker. BijlesNederland is slechts het platform waarop Bijlesgever Bijleszoeker ontmoet.

4.11 Advertenties dienen direct of indirect verband te houden met het onderwijs, het overbrengen van kennis of het begeleiden daarvan.

Artikel 5 - Uitsluiting

5.1 BijlesNederland behoudt zich het recht voor om de Gebruiker uit te sluiten van elk verder gebruik van de Website, door onder meer zijn Account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geinde vergoedingen terug te betalen, indien:

  • De Gebruiker op enige wijze in strijd handelt met deze algemene voorwaarden
  • De Gebruiker inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden
  • De Gebruiker in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving

Artikel 6 - Overmacht

6.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet of een rechtshandeling.

6.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen.

6.3 Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.

Artikel 7 - Geheimhouding

7.1 De Bijleszoeker geeft BijlesNederland toestemming tot verwerking en weergave van de gegevens van de Bijleszoeker. BijlesNederland zal de gegevens niet doorgeven of verkopen aan derden.

7.2 De Bijlesgever geeft BijlesNederland toestemming tot verwerking en weergave van de gegevens van de Bijlesgever. BijlesNederland zal de gegevens niet doorgeven of verkopen aan derden.

Artikel 8 - Duur en beëindiging

8.1 Elke Overeenkomst tussen BijlesNederland en de Bijlesgever wordt aangegaan voor de duur van de abonnementsperiode die staat aangegeven op de Website, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De ingangsdatum van een abonnementsperiode is gelijk aan de startdatum van de overeenkomst.

8.2 Indien de Bijlesgever in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of andere bepalingen uit de Overeenkomst heeft BijlesNederland het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten. Dit ontslaat de Bijlesgever niet van de verplichting om de reeds verschuldigde bedragen te voldoen aan BijlesNederland.

Artikel 9 - Tarieven en betalingen

9.1 Alle door BijlesNederland vermelde prijzen en tarieven luiden in Euro's en zijn inclusief omzetbelasting (btw), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. De tarieven bestaan uit eenmalige vooraf verschuldigde bedragen.

9.2 BijlesNederland te allen tijde gerechtigd haar tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen voor de jaarlijkse en anderszins periodiek verschuldigde bedragen 1 (één) maand na bekendmaking daarvan in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de Website.

9.3 Wijzigingen van de eenmalig vooraf verschuldigde bedragen gaan per direct in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de Website.

9.4 Geregistreerde Bijlesgevers dienen zich te conformeren aan de overeengekomen afspraken aangaande de compensatie voor het gebruik maken van de Diensten van BijlesNederland. Normaliter zal dit inhouden dat Bijlesgevers een afgesproken periodiek bedrag dienen te voldoen alvorens zij gebruik kunnen maken van alle functionaliteiten van de Website.

9.5 Het bedrag zal het bedrag zijn dat overeengekomen is bij het aanmaken van een Account en dat helder staat aangegeven op de Website. Wanneer Bijlesgever deze algemene voorwaarden accordeert en het gestelde bedrag voldoet, zal Bijlesgever volledig gebruik kunnen maken van de functionaliteiten van de Website.

9.6 Wanneer een abonnement overeengekomen is, kan er nooit, in geen enkel geval, restitutie plaats vinden. Enig beroep, opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

Artikel 10 - Toepasselijk recht

10.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen BijlesNederland, Bijleszoeker en Bijlesgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 - Wijziging en vindplaats van de algemene voorwaarden

11.1 Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar op de site en kunnen indien gewenst kosteloos worden toegezonden.

11.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van het contract.

Volg BijlesNederland op Facebook!